Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Oczyszczalnia ścieków komunalnych z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji Czy w związku z planowanym rozpoczęciem modernizacji węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków spółka wodociągowa może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, na czas trwania tejże modernizacji?
Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej i informacji, do jakiego organu należy skierować wniosek.

ODPOWIEDŹ:
Obecnie funkcjonujące przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod. - oraz aktów wykonawczych do niej nie przewidują możliwości wydawania pozwoleń wodnoprawnych na czas modernizacji oczyszczalni ścieków, w których ustalane byłyby łagodniejsze warunki od tych wymaganych w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) - dalej r.w.ś.w.z.
Zgodnie z objaśnieniem nr 2, zamieszczonym pod tabelą w załączniku nr 2 do r.w.ś.w.z., najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń można podwyższyć maksymalnie do 50% w stosunku do wartości podanych w tym załączniku wyłącznie w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Dlatego też w pozwoleniu wodnoprawnym organ może ustalić sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków (na co wskazuje treść art. 128 ust. 1 pkt 11 pr. wod.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.