Remont czy przebudowa?
Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) przez remont należy rozumieć „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Użyty w definicji zwrot „odtworzenie stanu pierwotnego” oznacza, że do remontu można zakwalifikować jedynie takie roboty budowlane, w wyniku których nie ulegają zmianie parametry budynku oraz jego poszczególnych elementów, a jedynie podlegają wymianie na nowe. Jeśli więc w wyniku robót budowlanych ma zostać powiększony otwór drzwiowy w elewacji budynku, to nie należy tych robót traktować jako remont, lecz jako przebudowę istniejącego budynku.

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 7a pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Taka kwalifikacja robót oznacza, że wymagać one będą uzyskania pozwolenia na budowę.

Potrzebne pozwolenie na budowę
Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 pr. bud. „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”, chyba że zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia w art. 29 pr. bud. Jednak analiza tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że przebudowa budynku, polegająca na powiększeniu otworu drzwiowego nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy potrzebne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?
Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu, polegająca m.in. na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Należy jednak stwierdzić, że nie każde wykonywanie robót budowlanych będzie wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, lecz tylko takie, które wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu, a więc z innym zagospodarowaniem terenu niż dotychczas. Takie stanowisko wynika z charakteru i funkcji decyzji o warunkach zabudowy, określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. Przepis ten stanowi, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji (niż inwestycje celu publicznego) ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Jak stwierdził WSA w Opolu w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r., II SA/Op 495/10 „pojęcie "zmiana zagospodarowania terenu" nie zostało zdefiniowane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana zagospodarowania terenu jest pojęciem zaczerpniętym z urbanistyki, a treść przypisywana temu pojęciu kształtuje się dopiero na podstawie konkretnego przypadku z praktyki”. Zaś zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2011 r., II SA/Bd 1218/10 „prawidłowa interpretacja art. 59 ust. 1 i 2 u.p.z.p. uzasadnia przyjęcie, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest dla robót budowlanych powodujących zmianę zagospodarowania terenu nawet wówczas, gdy nie wymagają one pozwolenia czy też zgłoszenia, a wyjątek stanowi tymczasowe zagospodarowanie terenu”. Wyroki te potwierdzają stanowisko, że nie każde roboty budowlane prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu.

Na podstawie powyższych rozważań należy przyjąć, że powiększenie otworu drzwiowego w elewacji budynku nie będzie wymagało uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, gdyż tego typu roboty (oczywiście jeśli nie wiążą się z tym inne zmiany, jak np. zmiana sposobu użytkowania budynku) nie powodują zmiany zagospodarowania terenu.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany