Pytanie:
Czy organ może udzielić, z budżetu powiatu, dotacji na modernizację ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej służącej ogrodom) zlokalizowanego na terenie działki stanowiącej własność gminy, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców? Czy podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest PZD czy Rodzinne Ogrody Działkowe działające w danej miejscowości?

Odpowiedź:

W mojej ocenie powiat może dofinansować modernizację ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki stanowiącej własność gminy, będącej w użytkowaniu wieczystym PZD. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jednostki samorządu terytorialnego nie są ograniczone w udzielaniu dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Jest to zadanie wskazane w art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Zgodnie z art. 403 ust. 1 p.o.ś., powiat może finansować zadania wskazane w art. 400a ust. 1 pkt 5 p.o.ś. W tym celu rada powiatu może podjąć uchwałę o dofinansowaniu tego zadania.

Wniosek powinien złożyć ROD, a nie PZD. Zgodnie z § 31 statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2015 r., jednostkami organizacyjnymi PZD są m.in. rodzinne ogrody działkowe, ale nie są one jednostkami terenowymi PZD (taką jednostką są okręgi). Z tych względów zarządy ROD nie reprezentują PZD na zewnątrz, tylko reprezentują rodzinny ogród działkowy, w w zakresie swoich kompetencji wskazanych w § 72 statutu PZD. Zgodnie z § 72 pkt 17 statutu PZD Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności: podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych.
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami