Czy należy wszcząć postępowanie i następnie je umorzyć, czy odmówić wszczęcia postępowania?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy żądanie jego wszczęcia zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte.


Z kolei w świetle art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W sytuacji, o której mowa w treści pytania, postępowanie teoretycznie może być wszczęte, natomiast jest bezprzedmiotowe. Stąd też właściwszym sposobem postąpienia w tej sytuacji będzie wszczęcie postępowania, a następnie jego umorzenie w oparciu o przesłanki wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).