Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Odpowiedź

Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zawsze interpretować na korzyść inwestora. Organ administracji nie powinien więc dokonywać takiej wykładni postanowień planu, która ewentualne niespójności czy wątpliwości rozstrzygnie na niekorzyść inwestora.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza nie tylko zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym, lecz także z innymi przepisami prawa. Jeśli plan miejscowy jest niezgodny z przepisami prawa, to zamierzona inwestycja – nawet w razie uznania, że jest zgodna z planem (przy wykładni korzystnej dla inwestora) – prawdopodobnie i tak będzie musiała być uznana za niezgodną z przepisami prawa.

W takiej sytuacji przesłanką odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę byłaby niezgodność z przepisami prawa, innymi niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .