Przepisy ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w obecnie obowiązującym kształcie nie zawierają definicji zarówno pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak i zarządzania nieruchomościami, co rodzi pytania o zakres obowiązków i odpowiedzialności osób prowadzących działalność w tym zakresie. Stąd nowelizacja dokonana na podstawie ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1509) wprowadzi definicję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – będzie to odpłatne wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby m.in. umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości czy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części. Pośrednik w obrocie nieruchomościami w zakresie wykonywania umowy o pośrednictwo będzie upoważniony do wglądu do rejestrów i ewidencji związanych z nieruchomościami, m.in. do ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego.

Zarządzanie nieruchomością zostało zdefiniowane jako podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością. Wśród tych czynności ustawa wymienia m.in. bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym czy uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Ustawa wskazuje, że zarówno pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak i zarządca nieruchomością ma mieć status przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w określonym zakresie. Prowadzenie działalności przez osoby bez statusu przedsiębiorcy będzie podstawą do nałożenia kary pieniężnej na drodze decyzji wydawanej przez właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

W przypadku obu działalności nakłada się obowiązek dołączenia do umowy, na podstawie której wykonywana jest działalność, kopii dokumentu ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomością. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie możliwość wypowiedzenia umowy.

Nowelizacja dokona również zmiany przepisów dotyczących rzeczoznawców majątkowych, wprowadzając m.in. obowiązek dołączania do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości kopii dokumentu ubezpieczenia OC.

Nowelizacja przepisów w zakresie wyżej opisanych zmian wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z 31.08.2017 r.