Działania w ramach rządowego Programu Lepsze Regulacje 2015, rozwój konsultacji publicznych czy Centrów Arbitrażu i Mediacji to realizowane przez MG inicjatywy o charakterze pozalegislacyjnym. – Zmiana postaw, upowszechnianie dobrych praktyk czy wzrost jakości procesu legislacyjnego wpływają na warunki prowadzenia biznesu w Polsce – podkreślił wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
Program Lepsze Regulacje 2015 ma doprowadzić do ograniczenia nadprodukcji ustaw i częstotliwości zmian legislacyjnych oraz wynikających z tych zjawisk, kosztów dla przedsiębiorców. Efektem jego realizacji ma być wzrost jakości tworzonych przepisów.
- Również wprowadzenie tzw. zasady „dwóch terminów" ma na celu ograniczenia inflacji wzrostu przewidywalności otoczenia prawnego i ułatwienie dostępu do prawa – ocenia wicepremier. Zgodnie z tą zasadą przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie tylko dwa razy w roku.
Elementem, który w znaczący sposób wpływa na wzrost jakości procesu legislacyjnego jest również upowszechnienie konsultacji publicznych. Jakość konsultacji systematycznie poprawia się m.in. poprzez określenie jasnych reguł ich prowadzenia w Regulaminie pracy Rady Ministrów. Osiągnięciu tego celu służą również, opracowane przez MG "Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego". Dokument przygotowany w ścisłej współpracy z KPRM oraz przy udziale partnerów społecznych został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 5 maja 2015 r. Jego celem jest zapewnienie, aby przedstawiane skutki regulacji prawnych były właściwie oszacowane (zarówno na etapie przygotowywania rozwiązań prawnych, jak i oceny ich funkcjonowania), a powstające prawo wystarczająco skonsultowane z podmiotami, na które będzie oddziaływać.
Zdaniem szefa resortu gospodarki jakość przepisów poprawia się również dzięki rozwojowi systemu oceny wpływu regulacji. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują ustandaryzowane wzory formularzy testu regulacyjnego oraz Oceny Skutków Regulacji.