Przed wprowadzeniem opłaty ryczałtowej za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych właścicieli działek letniskowych obowiązywały ogólne zasady ponoszenia opłat, czyli płacili za miesiące, w których faktycznie przebywali na swoich działkach, na podstawie złożonej deklaracji.

Władze jednej z gmin w województwie pomorskim wprowadziły jednak lokalne regulacje, zgodnie z którymi właściciele działek letniskowych zostali zobowiązani do zadeklarowania, że będą przebywać na działkach przynajmniej przez cztery miesiące w roku i przynajmniej za te cztery miesiące ponosić będą opłaty. Na podstawie tych lokalnych przepisów, sprzecznych z ówcześnie obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, wójt wydał kilkadziesiąt decyzji administracyjnych nakładających na właścicieli działek letniskowych dodatkowe opłaty. Sprawa ta została przez Rzecznika podjęta jeszcze w 2014 roku i właśnie zmierza ku pozytywnemu dla właścicieli działek letniskowych rozwiązaniu.

Na początku bieżącego roku, po oddaleniu skargi kasacyjnej gminy, uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, stwierdzający nieważność niezgodnych z ustawą przepisów lokalnych. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o te miejscowe regulacje. Kolegium przychyliło się do wniosku Rzecznika. Teraz osoby, które uiściły nienależne opłaty, będą się mogły domagać ich zwrotu.

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z 4.09.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami