Jeżeli starosta wydał decyzję hałasową, która już wywołuje skutki prawne, a zakład przekracza nadal dopuszczalne poziomy hałasu - kto powinien (starosta czy WIOŚ) podjąć działania mające na celu egzekwowanie warunków ww. decyzji?
 
W razie dalszego przekraczania przez zakład dopuszczalnych poziomów hałasu, uprawnionym do egzekucji decyzji starosty jest WIOŚ.
Ze skargą na podmiot emitujący nadmierny poziom hałasu, można zwrócić się do:
- starostwa powiatowego (w przypadku dużych miast do urzędu miejskiego),
- wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska
- a także do Policji lub Straży Miejskiej.
Jeżeli stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia lub w porze nocy, starosta (lub prezydent miasta) jest zobowiązany wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez dany podmiot. Po okresie 6 miesięcy wojewódzki inspektorat ochrony środowiska przeprowadza pomiary kontrolne hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje danego podmiotu (np. zakładu) i sprawdzi, czy nie nastąpiły przekroczenia ustalonych wartości, tzn. czy zakład dostosował się do wymogów określonych w decyzji i podjął działania zmierzające do ograniczenia emisji hałasu (np. poprzez budowę ekranów wygłuszających hałas, ograniczył czas pracy urządzeń emitujących hałas).
Decyzję ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska wydaje się, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
W razie, gdy okaże się, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, właściwy organ ustala dla zakładu w drodze decyzji dopuszczalne poziomy hałasu, na co zakład może się odwołać. Obowiązek dotrzymania ustalonych dopuszczalnych poziomów hałasu powstaje dopiero po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia zakładowi powyższej decyzji. Decyzja powinna zawierać wartości dopuszczalne poziomu hałasu emitowanego przez zakład, określone odrębnie dla pory dnia i pory nocy.
Organem uprawnionym do bezpośredniego egzekwowania decyzji starosty jest WIOŚ. Może on na zakład nałożyć kary administracyjne za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Procedury i przepisy szczegółowe dotyczące wymierzania kar, odraczania, zmniejszania i zmniejszania kar oraz przepisy szczególne dotyczące kar za emisję hałasu zawierają art. 298-321 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 300 ustawy - Prawo ochrony środowiska, po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej. Wymiar kary biegnącej ustala się uwzględniając przekroczenie lub naruszenie w skali doby. W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się:
wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali doby albo godziny;
wymiar kary biegnącej;
Kara biegnąca jest naliczana do czasu stwierdzenia, na zasadach określonych w art. 299 ust. 1, zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia.
Kara administracyjna ma na celu zobligowanie podmiotu naruszającego normy do wykonania prac ograniczających emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu. Jeśli zakład nadal narusza standardy inspektor ma również prawo wstrzymać pracę urządzeń powodujących emisję ponadnormatywnego hałasu do środowiska. Wysokość kar określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z dnia 29 września 2001 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1285). Ustala ono jednostkowe stawki kar.