Podmiot X zamierza dokonywać rozbiórki wagonów kolejowych przeznaczonych do kasacji. Rozbiórka dużych elementów ma odbywać się na bocznicy kolejowej, z której właścicielem, podmiot X ma podpisaną umowę dzierżawy. Po dokonaniu wstępnego demontażu, na terenie bocznicy odbędzie się przekazanie dużych elementów (odpady ze stali i żelaza) dalszemu odbiorcy.

Pozostała część wagonów zostanie przetransportowana transportem odbiorcy na plac, należący do podmiotu X, gdzie będzie prowadzona dalsza rozbiórka.

Pierwszy etap demontażu podmiot X zamierza dokonywać na terenie całego kraju (w zależności od miejsca zlecenia), kolejny etap w jednym konkretnym miejscu.

Czy zamierzona działalność, biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., może się odbywać w takich warunkach? Jakie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami powinien mieć podmiot X? Jakie inne zezwolenia, pozwolenia, decyzje z zakresu ochrony środowiska powinien uzyskać podmiot X.

Odpowiedź:

Sytuacja opisana w pytaniu w zakresie zagospodarowania odpadów może wystąpić w zależności od tego kto będzie odpowiadał za demontaż wagonów na bocznicy kolejowej odpowiedzialność za wytworzone odpady będzie spoczywała albo na właścicielu wagonu albo na podmiocie X. Z kolei zagospodarowanie odpadów na placu, którego właścicielem jest podmiot X będzie wymagało uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów.@page_break@

Uzasadnienie:

W opisanym przypadku, jeżeli przyjąć, że podmiot X dokonuje demontażu wagonów w ramach świadczenia usługi na rzecz właściciela wagonu w celu przygotowania go do dalszego transportu już jako odpadu, to podmiot X nie będzie musiał posiadać zezwolenia w zakresie zbierania czy też odzysku odpadów. Wytworzone przez właściciela wagonu odpady powstałe z demontażu wagonu zostaną przekazane przez ich wytwórcę w części odpadów ze stali odbiorcy tych odpadów i pozostałych odpadów podmiotowi X. Przekazanie tych odpadów będzie wiązało się z kartą przekazania odpadu występującą pomiędzy wytwórcą odpadów (właściciel wagonów) a ich odbiorcami, w tym i podmiotem X.

Dalsze zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie przez posiadacza odpadów, czyli podmiot X, na należącym do tego podmiotu placu. Działalność ta będzie wiązała się z koniecznością uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów. Proces demontażu pojazdów, innych niż określonych w przepisach ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), może być wykonywany poza stacjami demontażu, o których mowa w przepisach powyższej ustawy. Jednak warto zwrócić uwagę na treść art. 13 ust. 1 u.o. Natomiast definicja instalacji została zawarta w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Na podstawie art. 13 ust. 2a u.o. zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), które to wśród odpadów, które można poddać odzyskowi poza instalacjami, nie wymienia odpad o kodzie 16 01 04* - zużyte lub nienadające się użytkowania pojazdy. Dlatego więc jeżeli demontaż wagonów tramwajowych miałby odbywać się poza instalacją, to byłoby to niezgodne z przepisami u.o. W innym przypadku demontaż taki byłby dozwolony. Proces demontażu przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia będzie traktowany, zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o., jako proces R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części.
Odmienna sytuacja byłaby, gdyby właściciel wagonów przekazywał je w całości jako odpady podmiotowi X. W takim przypadku podmiot X musiałby uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 28 ust. 1 u.o., dla miejsca (danej bocznicy kolejowej), w którym te odpady będą zbierane i przygotowywane do dalszego transportu. Definicja zbierania odpadów została zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 23 u.o. Gdyby jednak demontaż polegał nie tylko na prostym przygotowaniu odpadów do transportu to podmiot X dla miejsca zbierania tych odpadów powinien uzyskać zezwolenie na odzysk odpadów, o którym mowa powyżej. Oczywiście w obu tych przypadkach podmiot X byłby posiadaczem odpadów i podlegałby pozostałym przepisom u.o. w zakresie zagospodarowania odpadów.