Odpowiedź: ponowne podjęcie działalności w ciągu 3 lat stanowi jej kontynuację.
Uzasadnienie: w praktyce przyjmuje się, że podjęcie działalności gospodarczej po jej likwidacji stanowi w istocie kontynuację działalności. Przedsiębiorca pozostaje wciąż tym samym podatnikiem, a osiągane dochody zaliczają się wciąż do tego samego źródła działalność gospodarcza. Odmiennie bowiem od regulacji dotyczących osób prawnych likwidacja działalności nie powoduje zakończenia roku podatkowego - ten jest bowiem zawsze rokiem kalendarzowym (art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa - Ordynacja podatkowa).

Za okres w którym należy przyjąć kontynuację działalności po jej likwidacji przyjmuje się w zasadzie 3 lata, w tym okresie należy stosować m.in. zasadę kontynuacji amortyzacji (zob. art. 22g ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - u.p.d.o.f.). Natomiast pamiętać należy, że podatek dochodowy jest podatkiem rocznym - kontynuacja prowadzonej rachunkowości podatkowej i kalkulacji zaliczek powinna być zatem stosowana w okresie rocznym. Nie ma więc przeszkód, by po podjęciu korzystać ze starej PKPiR, zwykle będzie to jednak niepraktyczne. Również zaliczki trzeba obliczać w stosunku rocznym - dochodem stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki jest różnica pomiędzy wynikającym z ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania (art. 44 ust. 2 u.p.d.o.f.). Zaliczki należy zatem obliczać narastająco od początku roku (oczywiście pozostając w ramach tego samego źródła przychodów).