Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Za styczeń, luty, marzec, kwiecień wysłałam plik JPK chociaż nie byłam zobowiązania do wysyłania.
Czy teraz muszę kontynuować, czy mogę w każdej chwili zaprzestać, aż do momentu jak faktycznie będę zobowiązania od lipca 2018 r.?
 
Odpowiedź
Jeśli osoba fizyczna posiada status mikroprzedsiębiorcy, nie ma obowiązku przekazywania informacji w postaci pliku JPK VAT za miesiące przypadające przed 1.01.2018 r.
Nawet jeśli przekazała takie informacje za styczeń-kwiecień 2017 r. pomimo braku obowiązku.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. -osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2o.p. - tzw. JPK VAT, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 o.p., za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Na podstawie regulacji przejściowych art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do przekazywania informacji w postaci JPK VAT za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Żadna z tych regulacji nie zawiera zastrzeżenia, że osoba fizyczna, która rozpocznie przekazywanie informacji w postaci pliku JPK VAT pomimo braku obowiązku, jest obowiązana przekazywać takie informacje.
Jeśli osoba fizyczna posiada status mikroprzedsiębiorcy nie ma obowiązku przekazywania informacji w postaci pliku JPK VAT za miesiące przypadające przed 1.01.2018 r.