Stawki podatku od nieruchomości określone są w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), zgodnie z którym górne granice stawek ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Stawki ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w którym stawki ulegają zmianie.

Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski górne granice stawek na każdy rok podatkowy. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2012 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu MF z dnia 19 października 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 961).

Ogłoszone przez resort finansów górne granice nie oznaczają, że stawki podatku od nieruchomości nie mogą być niższe. Organy samorządu terytorialnego mają ustawowe kompetencje w zakresie wysokości kształtowania tych stawek. Rada gminy w drodze uchwały określa obowiązujące na terenie danej gminy stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 498 wyjaśnił, że wzrost stawek podatku od nieruchomości wynika z przyjętej ustawowo zasady waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 stycznia 2012 r.