Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować papier pochodzący z biur, który jest przekazywany do odzysku?
W przypadku odpadów opakowaniowych, najbardziej właściwa będzie klasyfikacja pod kodem 15 01 01, obejmującym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) opakowania z papieru i tektury. Pozostały papier biurowy, obejmujący zadrukowane kartki, gazety, czasopisma etc., w mojej ocenie może zostać sklasyfikowany jako odpad komunalny gromadzony selektywnie po kodem 20 01 01. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że w świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), odpady komunalne, obejmują nie tylko odpady powstające w gospodarstwach domowych, ale również odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Anna Nieć