Pytanie
Artykuł 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje właściwemu organowi odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego. Tutejszemu organowi podczas postępowania odwoławczego SKO zwróciło uwagę, że nie przeanalizował i nie porównał wniosku inwestora o zezwolenie na zbieranie odpadów z planami gospodarki odpadami.
Pod jakim kątem starosta ma przeprowadzać analizę porównawczą z planami gospodarki odpadami?
Czy wniosek wysyłać do marszałka i prosić o zaopiniowanie?