Odpowiedź: można przyjmować gotówką do kasy płatności przekraczające 15.000 euro od osób fizycznych (zakładając, że chodzi o osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami).

Uzasadnienie: w przepisach z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g., ograniczona jest możliwość dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w inny sposób niż za pośrednictwem rachunku bankowego. Jak bowiem wynika z art. 22 ust. 1 u.s.d.g., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
W świetle tego przepisu nie ma przeszkód, aby płatności od innych osób niż inni przedsiębiorcy przyjmowane były bez pośrednictwa rachunku bankowego, czyli gotówką (np. do kasy firmy). A zatem w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami (jak również w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, które jednak zakupów dokonują "prywatnie") możliwe jest przyjmowanie płatności za wystawiane im faktury gotówką do kasy, nawet jeżeli płatności te przekraczają 15.000 euro.
Warto zaznaczyć, że do przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) – dalej u.p.p.p. (zob. art. 2 pkt 1 lit. t u.p.p.p.). Dotyczy to również płatności przyjmowanych od osób fizycznych. W konsekwencji na przedsiębiorcach przyjmujących w gotówce (np. w kasie firmy) płatności za towary o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, ciążą obowiązki określone w art. 8 i nast. u.p.p.p., w tym obowiązek rejestrowania tych transakcji, zgłaszania ich Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (zob. art. 11 ust. 1 u.p.p.p.) oraz wiele innych (np. wprowadzenie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapewnienie udziału pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków, prowadzenie analizy przeprowadzonych transakcji, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wypełnianie ustawowych obowiązków).