Rada gminy uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeden z mieszkańców gminy zaskarżył uchwałę do sądu administracyjnego.

W ocenie skarżącego ustalony i dopuszczony zaskarżoną uchwałą sposób zagospodarowania nieruchomości może doprowadzić do potencjalnego zagrożenia jego działki, związanego z zalewaniem jego nieruchomości przez nadmierne ilości wody, pochodzące w terenu objętego planem.

WSA uznał, iż w rozpoznawanej sytuacji nie można mówić o spełnieniu przesłanki posiadania interesu prawnego. Jest to co najwyżej interes faktyczny.

Plan miejscowy nie uchyla przepisów ustawowych dotyczących ochrony środowiska, zmian stosunków wodnych, ochrony zabytków, itd.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zatem jeśli na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego będzie miała być prowadzona jakakolwiek działalność inwestycyjna, związana z budową, wtedy organy odpowiedzialne za stosowanie tych przepisów będą musiały je uwzględniać, chroniąc m. in. podmioty objęte obszarem oddziaływania inwestycji.

Jeśli skarżący zostanie uznany za stronę, będzie miał możliwość przedstawienia swoich racji – uznał sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gliwicach z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 280/16, nieprawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów