Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej

2 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, przedłożoną przez ministra środowiska.

Przyjęcie Planu działania zobowiązuje rząd do opracowania dwóch przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły, tzw. masterplanów. Pomogą one Polsce wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rada Ministrów powinna je zatwierdzić w sierpniu 2014 r. Będzie to oznaczać rezygnację z Programu dla Odry-2006 i Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Ponadto, w Planie działania rząd zobowiązuje się dostosować polskie prawo do prawodawstwa europejskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. Jednocześnie minister środowiska przez organizację szkoleń ma zapewnić lepszą znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej w organach administracji publicznej zaangażowanych w proces inwestycyjny w gospodarce wodnej.

Przyjęcie Planu działania jest również krokiem w kierunku zapewnienia ministrowi środowiska realnego wpływu na kształt gospodarki wodnej w kraju oraz zagwarantowania spójności wszystkich działań planistycznych w gospodarowaniu wodami.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: , stan z dnia 4 lipca 2013 r.

Data publikacji: 4 lipca 2013 r.