Efekt zachęty może być wykazany:
- metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy o rehabilitacji – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
- metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.
 
Mając na uwadze objaśnienia (nr 18 i 19) do formularza Wn-D stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951) oraz wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, efekt zachęty ustalany metodą ilościową w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego należy badać w odniesieniu do stanów zatrudnienia pracodawcy wnioskującego o pomoc oraz wszystkich podmiotów z nim powiązanych. Natomiast efekt zachęty metodą jakościową należy wykazywać wyłącznie w obrębie stanów zatrudnienia pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie.
Pracodawcy powiązani z innymi podmiotami, wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, którzy nie wykazywali stanów zatrudnienia w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D z uwzględnieniem podmiotów powiązanych, są zobowiązani do sporządzenia stosownych korekt stanów zatrudnienia we wniosku Wn-D za okresy sprawozdawcze od stycznia 2015 r. Szczególną uwagę należy zwrócić na miesiące, w których zatrudnione były nowe osoby niepełnosprawne, gdyż stany zatrudnienia wykazane w tych okresach będą miały kluczowe znaczenie w kontekście badania efektu zachęty. Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową, powinien zaprzestać składania bieżących wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika - za okresy od stycznia 2017 r.
 
Małgorzata Jaworek, Departament ds. Rynku Pracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych