Głównym elementem przedstawionego przez KE planu działania jest wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały one wypracowane.

Komisja chce ponownie spróbować wprowadzić wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Stanowiłaby ona wspólny dla wszystkich państw unijnych zbiór zasad dotyczących wyliczania przez firmy dochodu, od którego będzie odprowadzany podatek.
Nie jest to wspólny podatek czy harmonizacja stawek podatkowych – jedynie zapewnienie, że podatek (wysokość którego ustalana jest i będzie przez państwa członkowskie) jest naliczany od tej samej podstawy, niezależnie w którym kraju przedsiębiorstwo będzie się rozliczać.
Poprzedni wniosek KE w tej sprawie został zablokowany w 2011 r. KE zaproponowała wtedy zbyt szeroką, w opinii państw członkowskich, konsolidację przepisów. Teraz jednak Komisja ma wziąć pod uwagę doświadczenia sprzed prawie pięciu lat i zaproponować rozwiązanie biorące pod uwagę wcześniejsze zastrzeżenia.
Większa transparentność ma dotknąć nie tylko państwa unijne (w tym zakresie już w marcu br. KE przedstawiła projekt zmian przepisów zwiększających przejrzystość podatkową w UE), ale również państwa trzecie, w tym raje podatkowe.
Komisja chce poprawić współpracę względem takich krajów – niekooperacyjnych jurysdykcji, jak są one określane. Pierwszym krokiem na tej drodze ma być stworzenie ogólnounijnej listy rajów podatkowych, które dają się we znaki państwom członkowskim.