PE: Dwa „łupkowe” raporty przyjęte

Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęły dwa raporty w sprawie wydobywania gazu łupkowego. Europosłowie odrzucili poprawki w sprawie ogólnoeuropejskiego zakazu wydobycia gazu z łupków oraz stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego, jednak wymowa raportów została osłabiona.

„Zakładany przeze mnie cel: uzyskanie zgody na wydobycie gazu łupkowego w Europie został osiągnięty. To uważam za nasz ogromny sukces” – komentował autor raportu komisji środowiskowej ENVI, europoseł Bogusław Sonik (PO, EPL).

Zaznaczył, że „gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane. Musi zostać jednak uwzględniony szereg ograniczeń, ponieważ nikt dzisiaj nie odważy się, i nie powinien mieć odwagi, aby wchodzić na pola i wiercić, kiedy nie będą spełnione i zagwarantowane najwyższe standardy bezpieczeństwa”.

Z raportu wynika także, że konieczny będzie przegląd obecnego prawa na szczeblu unijnym i krajowym oraz lepsza implementacja i egzekucja obecnie obowiązującego prawa, a także stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk i technik.

Przyjęte poprawki do raportu zawierają zaostrzenia dotyczące ochrony środowiska. Jedna z nich przewiduje wprowadzenie bezwzględnego zakazu szczelinowania na terenach szczególnie wrażliwych oraz na terenach pokopalnianych. Przyjęto także apel o to, by Komisja Europejska zajmowała się monitorowaniem prawa UE pod kątem wydobycia gazu łupkowego, a także by powstały krajowe plany zarządzania ryzykiem związanym z wierceniami łupkowymi.

Najbardziej radykalna poprawka, zakładająca wprowadzenie zakazu wydobywania w całej UE gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego została odrzucona. Decyzję w tej sprawie pozostawiono państwom członkowskim. Moratorium na wydobycie gazu łupkowego przyjęli dotychczas Bułgarzy i Francuzi.

Obecnie szczelinowanie hydrauliczne to jedyna dostępna metoda wydobycia gazu łupkowego. Polega ona na pompowaniu pod powierzchnię ziemi dużej ilości wody z domieszką substancji chemicznych, która powoduje rozsadzenie podziemnych skał i umożliwia uwolnienie gazu. Zdaniem ekologów taka metoda jest szkodliwa dla środowiska i może prowadzić do zanieczyszczania wód gruntowych. Było to powodem wprowadzenia zakazu wydobycia gazu metodą szczelinową m.in. we Francji. Taką metodę stosuje się jednak powszechnie w USA.

Dzień przed przyjęciem raportu Sonika, europosłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przegłosowali również raport dotyczący przemysłowych i energetycznych aspektów wydobycia gazu i ropy z łupków.

Dokument ten podkreśla pozytywne aspekty wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz stwierdza, że obecne przepisy UE w wystarczający sposób regulują kwestie wydobywania gazu łupkowego.

Ostateczna decyzja w sprawie obu raportów zapadnie podczas sesji plenarnej w Strasburgu, gdy zostaną one poddane pod głosowanie na forum całego Parlamentu Europejskiego. Choć dokumenty nie będą prawnie wiążące, będą oficjalnym stanowiskiem europosłów przed Komisją Europejską.

Także wówczas należy się spodziewać „daleko idących” poprawek, z apelem o moratorium włącznie – zwraca uwagę Sonik. „Na pewno konieczna będzie mobilizacja sił przed tą debatą, aby nie dopuścić do wprowadzenia niekorzystnych zapisów w raportach” – dodaje.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.

Data publikacji: 24 września 2012 r.