Powstanie nowej spółki akcyjnej o kapitale zakładowym co najmniej 50 000 000 zł przewiduje projekt nowelizacji ustawy o lasach. Do zadań spółki "Polskie Domy Drewniane" będzie należeć między innymi budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie nimi, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą.

- Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego może być jednym z czynników wpływających na zwiększenie dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. niską emisję oraz pozytywnie wpływać na rozwój nowoczesnych technologii w kraju - wskazuje minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Założycielami PDD będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. W uzasadnieniu projektu wskazano, że taka konstrukcja tego podmiotu pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu i sfinansowania budowy.

- Przewiduje się, że kapitał zakładowy spółki będzie pokrywany zarówno przez wniesienie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych, co umożliwi wniesienie, w drodze aportu, gruntów niezalesionych, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe" - podkreśla minister Kowalczyk. Ponadto projekt przewiduje, że grunty wniesione tytułem aportu będą mogły być zbywane, ale jedynie wraz z nieruchomością mieszkaniową.

Projekt zakłada także oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w ich granicach.

Ponadto w odpowiedzi na poselską interpelację podkreślono, że "rozwój budownictwa drewnianego jest jednym z priorytetów rządu także dlatego, że sektor ten może istotnie przyczynić się do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego" - oceniła Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska.

Obecnie jednak resort nie zajmuje się udzielaniem pomocy finansowej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją domów drewnianych.

W uzasadnieniu projektu, ministerstwo zwraca jednak uwagę, że spółka będzie dążyła do pozyskiwania lub tworzenia nowych technologii w zakresie produkcji drewna co umożliwi także innym podmiotom komercyjnym korzystanie z przyjętych rozwiązań. Resort podkreśla, że obecnie zdecydowana większość drewna konstrukcyjnego po pozyskaniu w formie surowca w Polsce transportowana jest zagranicę, gdzie wyspecjalizowane firmy przygotowują go do stanu niezbędnego do wykorzystania budowlanego. Dopiero potem drewno trafia do polskich firm gdzie jest stosowane do produkcji prefabrykatów. - Posiadanie rodzimej technologii może pozytywnie wpłynąć na budownictwo drewniane i może w przyszłości spowodować znaczne obniżenie kosztów, tym samym wpłynie na spadek cen nieruchomości – czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo Środowiska podkreśla też, że stworzenie warunków do rozwoju branży budownictwa drewnianego, a także wykreowanie mody na ekologiczne budownictwo jest elementem prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Jak? Na przykład ograniczenie emisji dwutlenku węgla, który powstaje przy produkcji materiałów budowlanych używanych w technologii murowanej. Resort chce także w ten sposób propagować efektywne wykorzystanie surowca drzewnego i przeciwdziałać zamianom klimatu.