Pytanie:
Osoba X posiada uprawnienia budowlane w danej specjalności w określonych zakresach. Czy taka osoba mogła dokonać sprawdzenia projektu budowlanego?

Odpowiedź:
W świetle art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, może dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Powyższe ma odniesienie do uprawnień budowlanych nadanych na podstawie przepisów przywołanej ustawy - Prawo budowlane, tj. od lutego 1995 r. do chwili obecnej. Zgodnie bowiem z art. 104 pr. bud. osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zatem, osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie wcześniejszych przepisów mogą dokonywać sprawdzenia projektów, jeżeli przepisy, które były podstawą nadania im uprawnień przewidywały taką możliwość.

Podkreślić jednocześnie należy, że na podstawie przepisów:
1) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym, oraz
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- sprawdzenia projektu mogły dokonywać również osoby posiadające uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie.

Wówczas jednak funkcja sprawdzającego mogła być wykonywana wyłącznie w zakresie wynikającym z uprawnień budowlanych upoważniających do pełnienia funkcji projektanta. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami