Odpowiedź: tak, osoba niepełnoletnia mająca 16 lat może być wspólnikiem spółki cywilnej, ale jedynie za przyzwoleniem sądu rodzinnego.

Uzasadnienie: osoba małoletnia, tj. taka która nie ukończyła 18 roku życia, co do zasady ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W konsekwencji tego niektóre czynności takiej osoby muszą być potwierdzone przez przedstawicieli ustawowych. Jednakowoż, zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Tymczasem, jak zostało wskazane w wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1438/96: "Zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 krio i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego." To oznacza, że osoba niepełnoletnia mająca 16 lat może być wspólnikiem spółki cywilnej, ale jedynie za przyzwoleniem sądu rodzinnego.