Odpowiedź: ustalenie prawa do emerytury przez organ rentowy nie wyklucza możliwości prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. Z art. 6 ust. 1 u.s.d.g. wynika, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednocześnie przepisy u.s.d.g. nie przewidują żadnych ograniczeń dla emerytów, którzy zamierzają wykonywać działalność gospodarczą. Okoliczność, iż organ rentowy ustali, iż przedsiębiorcy przysługuje prawo do emerytury nie sprawi więc, że będzie o musiał zawiesić bądź zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) – dalej u.e.r., prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – co wynika z art. 104 ust. 2 i 4 u.e.r. – uważa się również pozarolniczą działalność,  w tym pozarolniczą działalność gospodarczą. Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z art. 103 ust. 2 u.e.r. wyżej przywołanych przepisów u.e.r. nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 u.e.r.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego