Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Pytanie dotyczy ustawy o o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Czy organ administracji samorządowej (wójt wraz z radą gminy) może nie reagować na próbę złożenia wniosku dotyczącego podjęcia przez radę gminy uchwały o sporządzeniu zmiany w planie miejscowym na wniosek inwestora, który chce przekształcić teren pod swoją działalność?
Wszystkie kroki do tej pory były nieskuteczne - wójt uchyla się od złożenia wniosku na sesji rady gminy. Inwestor jest właścicielem działek, chce pokryć koszt zmiany w planie poprzez zawarcie umowy z gminą (czy jest to możliwe).
Czy inwestor może pokryć koszty zmian w mpzp poprzez zawarcie umowy z gminą?
Czy gminę obowiązują terminy w stosunku od przedłożenia do rozpatrzenia wniosku?
Czy wójt jako organ może działać w tym wypadku na niekorzyść gminy (zmiana w planie spowoduje przekształcenie terenu, a co za tym idzie większe dochody gminy)?
Czy gmina ma obowiązek co jakiś czas weryfikować plan miejscowy obowiązujący na jej terenie w stosunku do nowej sytuacji (nowi inwestorzy)?

Odpowiedź
W świetle przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., organom gminy zostały przyznane wyłączne kompetencje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Właściciele nieruchomości mogą oczywiście składać wnioski, aby plan miejscowy określał przeznaczenie ich nieruchomości w taki sposób, jak by sobie tego życzyli właściciele, jednakże wnioski te nie są dla organów gminy wiążące. Przepisy prawa jasno mówią też, że to z budżetu gminy – a nie ze środków prywatnych inwestorów – finansowana jest procedura uchwalania planu miejscowego. Uchwalenie planu miejscowego jest procedurą czasochłonną i kosztowną, a żadnego z opisanych w u.p.z.p. kroków nie można pominąć, bo to skutkowało by nieważnością planu miejscowego (art. 28 u.p.z.p.). Tak więc nawet jeśli zmiana planu miałaby dotyczyć tylko jednej nieruchomości, nie można przyjąć żadnego uproszczonego trybu uchwalania planu, lecz konieczne jest zastosowanie dokładnie takiego trybu, jak w przypadku uchwalania planu dla całej gminy, a to jest dość kosztowne. Co ważne, art. 32 u.p.z.p. obliguje organy gminy do oceny aktualności planu miejscowego oraz do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy. Jeśli w wyniku takiej analizy okaże się, że plan miejscowy wymaga aktualizacji, organy gminy przystępują do zmiany planu miejscowego.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .