Pytanie:
Inwestor złożył wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z planowaną budową budynku do składowania odpadów ściekowych. Do wniosku załączono pozwolenie na budowę budynku oraz mapę - projekt zagospodarowania działki opracowany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, z której wynika iż drzewa istotnie kolidują z zabudową.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano, że "przeprowadzona budowa zostanie wykonana na nasypie budowlanym. Obecnie nasyp jest pokryty jedynie trawnikiem nie ma konieczności wycinki drzew".

Czy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli karta informacyjna przedmiotowej wycinki nie przewiduje?
Inwestor złożył wyjaśnienia w tej sprawie tłumacząc: "można domniemywać, że osoba tworząca kartę informacyjną przygotowała ją wcześniej niż projektant naniósł obiekt w projekcie zagospodarowania terenu".

Odpowiedź:
Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew nie bada treści karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) tylko analizuje treść decyzji środowiskowej, bowiem to nie informacje z KIP wiążą organ a decyzja środowiskowa.

Uzasadnienie:
Jeżeli usuwanie drzew może oddziaływać na obszar Natura 2000, to wydanie zezwolenia musi być poprzedzone analizą oddziaływania na obszar Natura 2000, która może udowodnić, że wycinka nie będzie negatywnie oddziaływała na cele ochrony obszaru, a wydana decyzja środowiskowa jest wtedy elementem wniosku, zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 u.o.p. (a nie KIP). Jeżeli wydana decyzja nie przewiduje wycinki drzew i wprost z niej wynika, to organ nie może wydać zezwolenia na usunięcie drzew dopóki nie zostanie ona zmieniona, bowiem postanowienia tej decyzji wiążą organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew, niezależnie od tego, że np. podmiot sporządzający KIP popełnił błąd. Jeśli tak jest w istocie, i jest to potwierdzone planem zagospodarowania terenu sporządzonego przez projektanta mającego wymagane uprawnienia, to wnioskodawca powinien wystąpić o zmianę decyzji środowiskowej w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wyjaśnienia wnioskodawcy dotyczące przyczyn rozbieżności KIP z planem zagospodarowania nieruchomości skutkujące pominięciem w decyzji konieczności usuwania drzew z terenu Natura 2000 nie może zastąpić postanowień decyzji.

Jeśli w decyzji środowiskowej nie byłoby w ogóle postanowień dotyczących usuwania drzew, tzn. nie byłoby zapisu o braku konieczności usuwania drzew (tylko ta kwestia byłaby pomięta), to organ mógłby rozważyć wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Trzeba bowiem pamiętać, iż to nie KIP, a decyzja jest przedkładana razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Gdyby decyzja środowiskowa nie była jeszcze wydana, ale trwałoby już postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, to wprowadzenie zmian do KIP skutkowałoby umorzeniem tego postępowania, bowiem przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przewidują możliwości modyfikacji wniosku w trakcie postępowania. Po umorzeniu postępowania inwestor będzie mógł złożyć nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z nową dokumentacją dotyczącą przedsięwzięcia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami