Pytanie:
Czy przy przeniesieniu pozwolenia na budowę z art. 40 pr. bud. organ powinien żądać od nowego inwestora służebności przejazdu do działki inwestycyjnej, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Organ administracji architektoniczno-budowalnej nie jest uprawniony do badania w toku analizowanego postępowania kwestii służebności przejazdu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 pr. bud. (decyzję o pozwoleniu na budowę), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud. (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).

Z powyższego wynika, że decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę może być wydana, gdy spełnione zostaną wskazane w tym przepisie przesłanki – przedłożenie 3 dokumentów: oświadczenie – zgoda dotychczasowego inwestora, oświadczenie nowego inwestora (przyjęcie warunków decyzji o pozwoleniu na budowę), oświadczenie nowego inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Spełnienie tych przesłanek obliguje właściwy organ do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu (nowego inwestora).

Co do zasady zmiana inwestora w trybie art. 40 pr. bud. nie jest środkiem, który mógłby prowadzić do ponownej oceny bądź wzruszenia pozwolenia na budowę – decyzja o cesji pozwolenia na budowę ma na celu wyłącznie zmianę inwestora inwestycji budowlanej. W związku z tym organ administracji architektoniczno-budowalnej nie jest uprawniony do badania w toku analizowanego postępowania kwestii służebności przejazdu. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami