Wojewoda utrzymał w mocy decyzję prezydenta miasta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży telekomunikacyjnej strunobetonowej wraz z szafami telekomunikacyjnymi, wewnętrzną linią zasilającą i ogrodzeniem. Z decyzją tą nie zgodził się właściciel sąsiadującej nieruchomości, który postanowił ją zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skarżący twierdził, że planowana inwestycja spowoduje spadek wartości jego nieruchomości. W związku z powyższym żąda, aby inwestor pokrył wyliczoną przez niego różnicę w cenie jego nieruchomości albo wykupił jego działkę.

W wyniku analizy sprawy, sąd administracyjny stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ jej zarzuty i argumenty nie podważają legalności zaskarżonej decyzji. WSA wskazał, że materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zgodnie z art. 35 ust. 1 tej ustawy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na organach administracji architektoniczno-budowlanej spoczywa także obowiązek sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto na mocy art. 35 ust. 1 pkt 4, organy muszą zweryfikować, czy projekt został sprawdzony - w przypadku istnienia obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 - pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą stosowane uprawnienia budowlane.

Sąd podkreślił, że w razie stwierdzenia naruszeń właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. W razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ocenie WSA, art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego określa zakres obowiązków organu, których celem jest kompleksowe sprawdzenie projektu budowlanego w fazie wyjaśniającej postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. Z przepisu art. 35 przepisu wynika przy tym, że podstawowym obowiązkiem tego organu jest zbadanie zgodności rozwiązań zaproponowanych w projekcie budowlanym z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sąd podkreślił, że analiza ta ma znaczenie fundamentalne, ponieważ to te dokumenty określają w sposób wiążący m.in. przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy i inne, jak też kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Sąd uznał, że orzekające w sprawie organy dokonały prawidłowej oceny stwierdzając, że zaplanowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na prawidłowość zaskarżonej decyzji nie miała tez wpływu podnoszona w skardze kwestia obniżenia wartości nieruchomości sąsiadującej z terenem planowanej inwestycji. WSA podkreślił, że jak słusznie stwierdził wojewoda, okoliczność ta jest zagadnieniem wykraczającym poza przedmiot sprawy, jakim jest udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, i należy do właściwości sądów powszechnych. Ponadto sąd stwierdził w uzasadnieniu, że możliwość obniżenia wartości nieruchomości wskutek zrealizowania na działce sąsiedniej planowanej inwestycji nie jest okolicznością, która może determinować udzielenie przez organy architektoniczno-budowlane pozwolenia na budowę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 2017 r. II SA/Bk 424/17 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów