Pytanie:
W lutym został zatwierdzony projekt robót geologicznych do 31 listopada 2016 r. Przedsiębiorca wystąpił wnioskiem o przedłużenie ważności projektu. Czy starosta możne przedłużyć ważność przedmiotowego projektu?

Odpowiedź:
Tak, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przytoczoną powyżej regulacją (art. 80 ust. 6 pr. geol.), projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Jak wynika z treści pytania, nie ma możliwości, aby termin ten został przekroczony. Jednocześnie przepis ten uzależnia termin obowiązywania projektu robót geologicznych nie tylko od wniosku inwestora, ale i od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. W związku z powyższym, aby organ mógł pozytywnie rozpatrzeć wniosek o przedłużenie terminu, musi z niego wynikać uzasadnienie zmiany harmonogramu.

Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji wynika obowiązek określenia harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami