Odpowiedź: kwestia opodatkowania lub ewentualnego zwolnienia nabycia przez wspólników spółki cywilnej nieruchomości zależy od statusu jej sprzedawcy. Jeśli jest opodatkowany VAT ze względu na sprzedaż tej nieruchomości, to wspólnicy będą zwolnieni z PCC.
Uzasadnienie: z pytania należy domyślić się, iż chodzi o wskazanie, czy wspólnicy mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej PCC, dotyczącym podatników podatku od towarów i usług, dalej VAT. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona (ale zwolnienia nie stosuje się przy sprzedaży nieruchomości lub udziałów i akcji).
Analizując powyższe zwolnienie należy dojść do wniosku, iż aby Pytający byli nim objęci, sprzedający tę nieruchomość powinien z tego tytułu być opodatkowany VAT. Nawet jeśli Pytający są podatnikiem VAT jako spółka cywilna, to nabycia nie podlegają na gruncie VAT opodatkowaniu, co wyłącza możliwość zastosowania w takim przypadku zwolnienia. Należy pamiętać, iż przypadku umów sprzedaży, podatnikiem jest kupujący, stosownie do art. 4 pkt 1 u.p.c.c. Zatem kwestia PCC będzie wynikała ze statusu sprzedawcy. Jeśli jest z tytułu tej sprzedaży opodatkowany VAT, Pytający będą zwolnieni z PCC (w przypadku zwolnienia można wybrać opodatkowanie VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wydaje się, iż z pytania nie wynika kwestia opodatkowania PCC ze względu na podwyższenie wkładów do spółki cywilnej w postaci nieruchomości. Te bowiem, są wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 u.p.c.c. Poza tym, Pytający musieliby najpierw nabyć nieruchomość jako osoby prywatne, aby następnie wnieść ją jako wkład do spółki, co także mogłoby podlegać opodatkowaniu ze względu na status sprzedawcy.