Czy za zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w części dotyczącej zmiany podmiotu na jaki została ona wydana, należy pobrać opłatę skarbową i w jakiej wysokości?
Zakładam, że w tym przypadku mamy nie tyle do czynienia ze zmianą pozwolenia, co z trybem przeniesienia praw z pozwolenia na inny podmiot. Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji.
Dla takiej decyzji - o przeniesieniu praw - przepisy określają stawki opłaty skarbowej, w zależności od statusu wnioskodawcy (podmiotu, na który prawa i obowiązki z pozwolenia są przenoszone).
Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s., wynika, że opłacie tej podlega m.in. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jak również dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej.
Zgodnie z przepisami art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś, organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Przepisy p.o.ś. przewidują możliwość zmiany warunków wydanego pozwolenia. W tym wszakże przypadku mamy do czynienia nie tyle ze zmianą warunków pozwolenia, co ze zmianą podmiotu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zakładam, że ma tutaj zastosowanie tryb opisany w przepisach art. 190 p.o.ś. Zgodnie z powołanymi przepisami zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. Przeniesienie praw i obowiązków jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji. Nabywca przejmuje wszystkie obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) i przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
Zakładam więc, że w sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia właśnie z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z dotychczasowego pozwolenia na nowy podmiot.

Z części I Tabeli zawierające wykaz stawek i zwolnień od opłaty skarbowej (załącznik nr 1 do u.o.s.) wynika, że dla decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska stawka opłaty skarbowej wynosi:
a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą - 1.023 zł
b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 259 zł
c) pozostałych - 256 zł
W zależności zatem od statusu wnioskodawcy, w przypadku przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na inny podmiot, należy pobrać odpłatę skarbową w kwocie odpowiednio: 1.023 zł, 259 zł lub 256 zł.

Adam Bartosiewicz