Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy spółka eksploatująca instalację do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w kompostowni kontenerowej (proces D8) jest zobowiązana do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów jako emisji niezorganizowanej? Instalację stanowią kontenery kompostujące, w których zachodzić będzie tlenowy, biologiczny rozkład substancji biologicznej. Kontenery podłączone są do systemu napowietrzania, powietrze poprocesowe uchodzi do atmosfery, pozbawione odorów dzięki zastosowaniu filtra biologicznego w postaci karp korzeniowych oraz kory. Z danych eksploatacyjnych wynika, że zdolność oczyszczania biofiltrów wynosi co najmniej 90%.


Odpowiedź:

Moim zdaniem opisana spółka jest zobowiązana do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów jako emisji niezorganizowanej, jeżeli taka emisja występuje.


Biorąc pod uwagę, że spółka eksploatuje urządzenia ograniczające emisję o 90%, to do powietrza z procesu kompostowania substancje są emitowane. Ponoszenie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagane jest zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.


Nie uzależnia się ich ponoszenia od tego, czy emisja ma charakter zorganizowany czy też nie. Emisja niezorganizowana nie wymaga jedynie pozwolenia. Sam fakt wprowadzania gazów i pyłów do powietrza nie przesądza jednak o obowiązku naliczania i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z art. 275 p.o.ś., do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska obowiązane są:
1. podmioty korzystające ze środowiska oraz
2. osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami - w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska. Pojęcia podmiotu korzystającego ze środowiska oraz korzystania ze środowiska zdefiniowane są odpowiednio w art. 3 pkt 20 i art. 4 p.o.ś.

Dopiero spełnienie obu warunków, tj. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i korzystanie ze środowiska wykraczające poza powszechne (definiowane jako korzystanie bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego) obliguje do ponoszenia opłaty. W opisanej w pytaniu sytuacji mamy zarówno podmiot korzystający ze środowiska, jak i emisje gazów i pyłów do powietrza, dlatego opłaty należy ponosić.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.