Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne to unikatowa publikacja , w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego. Autor umiejętnie połączył interdyscyplinarną analizę obowiązków i uprawnień opiekuna zabytków z przedstawieniem praktycznych aspektów sprawowania opieki nad zabytkiem, szczególną uwagę zwracając na źródła nieporozumień - a w konsekwencji sporów toczonych przed sądami - między właścicielami zabytków a organami ochrony zabytków.

W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak:
• nabycie i sprzedaż zabytku nieruchomego,
• wpis do rejestru zabytków jako forma prawnej ochrony,
• współpraca z organami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w opiece nad zabytkami,
• współpraca z organami ochrony zabytków,
• opieka nad zabytkami nieruchomymi w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• współczesne funkcje zabytków nieruchomych.

W książce problematyka opieki nad zabytkiem nieruchomym została ujęta jako samodzielny przedmiot badań, a nie tylko jako zagadnienie wchodzące w skład szeroko pojmowanego prawa ochrony zabytków.

Adresaci: 
Opracowanie jest przeznaczone dla opiekunów zabytków w Polsce - prywatnych właścicieli zabytków oraz pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad zabytkami należącymi do gmin, powiatów i województw, a także dla pracowników państwowych i samorządowych służb konserwatorskich.


Autor:
Janusz Sługocki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na uniwersytetach we Włoszech (w Bari i w Katanii) oraz w Hiszpanii (w Barcelonie); od 2006 r. opiekuje się zespołem pałacowo-parkowym z XVIII w. (województwo warmińsko-mazurskie); prowadzi kancelarię adwokacką, w ramach której zajmuje się m.in. sprawami z zakresu prawa ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; autor wielu książek i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego (m.in.Regionalism in Europe. Traditions and New Trends (red.), Bydgoszcz-Genewa 1993; Pozycja prawnoustrojowa regionu, t. I-II, Olsztyn 1996-1997; Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech, Poznań-Szczecin 2005; Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej (red.), Szczecin 2003; Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012).

Książka pt. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne do nabycia w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>