Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki (niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe) polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Ustawodawca nie definiuje pojęcia "omyłki", pozostawiając wyjaśnienie tego pojęcia doktrynie i orzecznictwu. Omyłka w potocznym znaczeniu oznacza na ogół niewłaściwe posunięcie, braki lub sprzeczności, przy czym warunkiem koniecznym jest, by wynikały one z jawnego niedopatrzenia. Zdaniem Izby, definicja ta może znaleźć zastosowanie na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy, wynikającym z przeoczenia, a ponadto jej charakter nie może być istotny. Taka definicja uniemożliwia zakwalifikowanie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a kosztorysem jako omyłki.

Izba podkreśla też, że omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł je poprawić samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie złożonego oświadczenia woli wykonawcy wyrażonego w ofercie oraz że działania zamawiającego nie mogą prowadzić do negocjacji między stronami ani modyfikacji istotnych zapisów oferty. Wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki powinno być w tym przypadku formalnością, niepociągającą za sobą konieczności dalszych wyjaśnień treści oferty.