Czy podmiot, który będzie odbierał od firmy odpady segregowane, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przekazać kopie wymaganych zezwoleń?
Żaden z przepisów ustawy o odpadach nie nakłada na podmiot, który zamierza odbierać od firmy segregowane odpady, obowiązku przekazania kopii posiadanych decyzji oraz zezwoleń na gospodarowanie odpadami przed podpisaniem umowy na obieranie odpadów. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, co oznacza, iż okoliczność ta musi być ustalona przez posiadacza odpadów przed ich przekazaniem. Posiadacz taki na podstawie swobody umów może więc żądać przekazania przez posiadacza odpadów, któremu przekazuje odpady, przekazania kopii zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przeciwnym razie, a więc w przypadku, gdyby przekazał odpady posiadaczowi odpadów, który nie uzyskał decyzji lub zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, naraziłby się na odpowiedzialność cywilną oraz administracyjną z tego tytułu.