Inwestor planuje rozbudować budynek mieszkalny, na który uzyskał pozwolenie na budowę w 1985 r. o garaż, który ma być dobudowany do budynku mieszkalnego i zlokalizowany na granicy z sąsiednią działką budowlaną. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowo usługowej - MU. W karcie terenu przedmiotowej działki widnieje zapis o treści: "dopuszcza się lokalizację garaży na granicy działki z zachowaniem ustalonych linii zabudowy". Plan miejscowy nie dopuszcza lokalizacji budynków mieszkalnych na granicy.

Czy budynek mieszkalny z projektowanym garażem na granicy będzie zgodny z zapisami planu?

Czy w związku z ww. zapisem w planie możliwe jest rozbudowanie budynku mieszkalnego o garaż, który ma być zlokalizowany na granicy działki sąsiedniej czy też budynek garażu winien być wolnostojący?

Odpowiedź

Z karty terenu wynika możliwość lokalizacji garaży na granicy działki. Z kolei plan miejscowy wyłącza możliwość lokalizacji na granicy działki budynków mieszkalnych, a o garażach nie wspomina. W oparciu o powyższe ustalenia można z pewnością stwierdzić, że garaż wolnostojący może być usytuowany na granicy działki, natomiast nie ma takiej pewności, gdy chodzi o garaż dobudowany do budynku.


Można bowiem mieć wątpliwość, czy garaż zespolony z budynkiem mieszkalnym powinien być traktowany jako garaż, czy też całość – z uwagi na owo zespolenie – należałoby uznać za budynek mieszkalny. W tej sytuacji należy przyjąć interpretację korzystną dla inwestora. Trzeba bowiem pamiętać, że ewentualne ograniczenia w zabudowie nieruchomości muszą wynikać jednoznacznie z treści aktów planistycznych i nie można takich ograniczeń domniemywać. Jeśli więc z treści planu nie wynika wyraźny zakaz usytuowania garażu na granicy działki – tak jak ma to miejsce w odniesieniu do budynku mieszkalnego – to przyjąć należy, że garaż może być w ten sposób zlokalizowany, nawet jeśli ma to być garaż dobudowany do istniejącego budynku, a nie wolnostojący.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .