Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Zgodnie z art. 17 pkt 1 u.p.z.p. wójt, burmistrz albo prezydent ogłasza m.in. w prasie miejscowej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
Czy ogłoszenie na stronie http://www.monitorurzedowy.pl/strona-glowna.html można przyjąć jako ogłoszenie w prasie miejscowej?

Odpowiedź
Opublikowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego na stronie internetowej obejmującej informacje dla wszystkich województw, najprawdopodobniej nie byłoby uznane przez sądy administracyjne za publikację spełniającą wymogi, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p. Generalnie, przepis ten pod pojęciem publikacji rozumie publikację wydawaną w formie papierowej. W sytuacji, kiedy wystarczającą formą ogłoszenia danego faktu jest publikacja internetowa, np. na stronie danego urzędu gminy, jest to w akcie prawnym wprost zapisane. Należy więc przyjąć, że wymóg publikacji w prasie miejscowej spełniać będzie publikacja w dzienniku czy czasopiśmie wydawanym na danym terenie, albo w lokalnym dodatku do dziennika czy czasopisma ogólnopolskiego.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .