Gratulując odznaczeń, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podkreślił szczególne zaangażowanie i pomoc Wojska Polskiego nie tylko podczas powodzi, która miała miejsce w Polsce w 2010 r., ale także w trakcie wielu innych trudnych sytuacji wynikających z klęsk żywiołowych.

- Zawsze z Państwa strony była widoczna gotowość pomocy i wparcie dla ludności cywilnej, instytucji i administracji. W tym wszystkim, w czym sami, jako cywile nie mogliśmy sobie poradzić, mogliśmy zawsze na Państwa liczyć - powiedział wiceminister.

W spotkaniu wzięli także udział Janusz Wiśniewski, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, gen bryg. Jan Dziedzic, przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Zbigniew Zieliński, prezes honorowy leśników-kombatantów Lasów Państwowych.

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” jest honorowym wyróżnieniem, nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego, organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego, organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej, działającego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska.