W transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Możliwość jego wydłużenia przewidziana została tylko po spełnieniu określonego warunku - wyraźne ustalenie stron. Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, mimo braku ww. przesłanki, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830).
Obecnie, rozliczając opóźnienia w przeprowadzanych transakcjach handlowych stosuje się określone wprost odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki te ustala się w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych. Do końca 2015 r. zastosowanie miały odsetki ustalane na podstawie Ordynacji podatkowej lub odsetki ustawowe.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. (M.P. poz. 601) wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 9,50 proc. w stosunku rocznym.