Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy jeżeli firma importuje substancję niebezpieczną i jest zobowiązana do przystąpienia do porozumienia w związku z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o., to za opakowanie, które podlega porozumieniu, uważa się opakowanie, które ma bezpośredni kontakt z substancją chemiczną np. worek foliowy, czy wszystkie opakowania, które wchodzą w skład palety - opakowania zbiorcze i transportowe (paleta)?


Odpowiedź:

Odrębnym przepisom dotyczącym zagospodarowania odpadów opakowaniowych podlegają jedynie opakowania, które mają bezpośredni kontakt ze środkiem niebezpiecznym.

Uzasadnienie:

W u.g.o.o.o. wprowadzono nowe rozwiązania prawne w odniesieniu do opakowań środków niebezpiecznych ( zdefiniowanych w art. 8 pkt 14 u.g.o.o.o.). Ustawa daje przedsiębiorcy do wyboru jeden z dwóch możliwych sposobów rozliczenia się z opakowań po środkach niebezpiecznych:
- samodzielnie albo
- przez przystąpienie do porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Przepisy w tym zakresie dotyczą opakowań środków niebezpiecznych a nie opakowań, służących do wprowadzania środków niebezpiecznych w opakowaniach. Dlatego opakowania transportowe czy zbiorcze nie będą w takim przypadku opakowaniami środka niebezpiecznego, ponieważ nie mają one z nim bezpośredniego kontaktu. Można je więc rozliczać samodzielnie lub powierzyć ich rozliczenie organizacji odzysku na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 u.g.o.o.o.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.