Czy zakład zagospodarowania odpadów, na terenie którego zbierane są odpady z grupy 16 (np. 16 01 03, 16 01 19, 16 01 20), powinien posiadać pozwolenia i spełniać wymagania jak dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy wystarczy posiadanie decyzji w zakresie zbierania odpadów?


Odpowiedź:

Wszystkie odpady z podgrupy 16 01 (także 16 01 03 - zużyte opony, 16 01 19 - tworzywa sztuczne, 16 01 20 – szkło) mogą być zbierane przez podmiot, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, nie musi to być podmiot prowadzący stację demontażu.

Uzasadnienie:

Wymienione w pytaniu odpady należą do podgrupy 16 01 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Odpady te mogą powstawać zarówno w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w stacjach demontażu, jak i w wyniku napraw i konserwacji.

Zakazy zbierania odpadów określone w art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. nie dotyczą odpadów pochodzących z pojazdów, a więc odpady te mogą być zbierane.
Przepisy nie wprowadzają obowiązku przekazywania tych odpadów wyłącznie do stacji demontażu (mogą to być zresztą odpady wytwarzane przez stację demontażu) ani bezpośrednio do podmiotu prowadzącego przetwarzanie takich odpadów. A zatem wytwórca odpadów może wymienione w pytaniu odpady zbierać, z tym że musi posiadać zezwolenie na zbieranie takich odpadów.

Stacja demontażu jest zakładem prowadzącym przetwarzanie odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odpady w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak i odpady pochodzące z pojazdów (i to zarówno te, które pochodzą z demontażu pojazdów w stacji demontażu, jak i odpady powstałe wskutek napraw i konserwacji pojazdów) mogą być zbierane. W przypadku zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) określa szczególne wymagania w zakresie zbierania (dotyczą punktów zbierania pojazdów), zbieranie pozostałych odpadów z podgrupy 16 01 podlega ogólnym wymogom u.o., a więc w szczególności działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.