Planujemy dużą inwestycję, która wiązać się będzie z powstaniem dużej ilości odpadów.

Czy odpady gruzu, złomu mogą być tymczasowo magazynowane na wynajętym do tego celu placu poza terenem będącym własnością inwestora? Wytwórcą odpadu będzie w tym wypadku inwestor.

Odpowiedź:

Odpady gruzu, złomu mogą być tymczasowo magazynowane na wynajętym do tego celu placu poza terenem będącym własnością inwestora. Wytwórca odpadu musi uzyskać jednak zezwolenie na zbieranie odpadów, gdyż odpady te będą magazynowane wprawdzie na terenie, do którego będzie miał on tytuł prawny (własność), jednakże będą one magazynowane poza miejscem ich wytworzenia.

Uzasadnienie:

We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów przedsiębiorca musi wskazać sposób gospodarowania odpadami oraz miejsce ich magazynowania (art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o.). W decyzji organ wydający ją wskazuje miejsce magazynowania odpadów zgodnie z wnioskiem. Według art. 28 ust. 9 u.o. zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i transport jest wytwórca odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia, tj. w miejscu prowadzenia działalności określonej poprzez wskazanie dokładnego adresu zakładu. Jeśli miejsce magazynowania wytworzonych odpadów będzie inne (zostanie we wniosku podany inny adres niż adres, pod którym mieszczą się instalacje lub urządzenia, w których są wytwarzane odpady), to przedsiębiorca będzie musiał uzyskać decyzję - zezwolenie na zbieranie odpadów.

Zasadą jest, że prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Od tej zasady ustawodawca przewiduje wyjątki polegające na tym, że zezwolenie nie jest wymagane w następujących sytuacjach:
1. jeżeli działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów prowadzi wytwórca odpadów posiadający zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 31 ust. 1 u.o.);
2. jeżeli wytwórca odpadów transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia (art. 28 ust. 9 u.o.).