Odpowiedź: otwierając zagraniczny oddział polska spółka powinna dokonać zgłoszenia w KRS.
 
Uzasadnienie: zgodnie z dyspozycją przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – u.z.e.i.p., podmioty objęte obowiązkiem składania zgłoszenia identyfikacyjnego mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2 u.z.e.i.p. tzn. skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro polska spółka zamierza otworzyć zagraniczny zakład to tym samym będzie miała nowe miejsce prowadzenia działalności. To według mnie wymusza stosowne zgłoszenie w KRS.