Pytanie
W związku ze śmiercią w dniu 26 listopada br. prokurator w stanie spoczynku, który pobierał uposażenie, o którym mowa w art. 100 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, małżonek zmarłego w dniu 9 grudnia br., pobierający dotychczas emeryturę z ZUS, w oparciu o art. 102 § 4 ww. ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, złożyła wniosek, że rezygnuje z emerytury i będzie pobierała uposażenie rodzinne po zmarłym mężu – prokuratorze. We wniosku ww. nie wskazał daty od kiedy chce otrzymywać uposażenie zamiast emerytury.
W związku z powyższym od kiedy należy przyznać małżonkowi zmarłego prokuratora uposażenie rodzinne po zmarłym mężu – prokuratorze?