Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1885) znosi obowiązek umieszczania na towarach informacji o adresie dystrybutora z siedzibą w Polsce. Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów wynikających z konieczności zmiany oznakowania towaru lub zmiany jego opakowania w związku z oferowaniem produktu na polskim rynku.

Towary już oznaczone będą mogły nadal znajdować się w obrocie. Przedsiębiorca nie będzie musiał dostosowywać oznaczeń do nowych przepisów. Ponadto w okresie przejściowym (36 miesięcy) nie będzie obowiązkowe oznaczanie towaru informacją określającą państwo siedziby wytwórcy towaru. Dotyczyć to ma podmiotów, które mają siedzibę poza terytorium RP i państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Hadlu) - stron umowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Ponadto, ustawa znosi obowiązek oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru w przypadku, gdy przeznaczenie towaru jest oczywiste. Przepisy dotyczą szeroko pojętego obrotu, natomiast do sprzedaży z udziałem konsumentów zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. Określają one sposób oznakowania towarów w sprzedaży detalicznej i obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów.