Obecnie przedsiębiorcy, który dokonują poboru wód lub też wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska stosownie do regulacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Muszą oni samodzielnie obliczyć wysokość opłaty i wnieść ją na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu marszałkowskiego do 31 marca każdego roku. Od 1 stycznia 2018 r. opłaty związane z takim korzystaniem z wód będą pobierane na podstawie nowych regulacji.

Opłaty za usługi wodne stanowić będą podstawowy instrument ekonomiczny służący gospodarowaniu wodami. Podobnie jak dotychczas, obowiązek uiszczenia opłat będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy dokonują poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, a także wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi. Działania te zostały bowiem zaliczone do tzw. „usług wodnych”. Obowiązek ten obejmować będzie również odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, a także gospodarowanie wodami w związku z chowem lub hodowlą ryb i innych organizmów wodnych.

W tym opracowaniu skupimy się na opłatach za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, gdyż z taką działalnością przedsiębiorcy najczęściej będą mieli do czynienia.

Więcej >>>