Jednolity plik kontrolny to format, w jakim od 1 lipca 2016 r. (duzi przedsiębiorcy) lub 1 lipca 2018 r. (mikroprzedsiębiorcy) będą obowiązani przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych.
Do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) - dalej o.p. - zostanie dodany art. 193a zgodnie z którym w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Ministerstwo Finansów udostępniło  wczoraj struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 o.p.
Jak wyjaśnił resort, generowanie danych w postaci JPK nie wymaga zmian w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.