Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane z ochroną powietrza w kontekście działalności polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. Jakości Powietrza w rejonach przygranicznych. Poruszono m.in. kwestie określone w memorandum w sprawie poprawy jakości powietrza w regionie śląsko-morawskim i województwie śląskim, podpisanego przez Ministrów Środowiska Polski i Czech we wrześniu 2011 r. Obie strony zadeklarowały w nim wolę podjęcia działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza na granicy polsko-czeskiej. Określone w memorandum założenia, dotyczące dalszego obniżania poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie przygranicznym, podniesienia efektywności w wykorzystaniu instrumentów zarządzania jakością powietrza, a także intensyfikacji wymiany informacji i wsparcia Ministrów Środowiska obu krajów w wykorzystaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej, były wynikiem dotychczasowych spotkań tej grupy.

Wśród podjętych zagadnień znalazły się ponadto kwestie dotyczące wspólnych inicjatyw obu krajów na rzecz ochrony powietrza na szczeblu regionalnym, które przekładają się na konkretne działania polsko-czeskiej grupy roboczej ds. jakości powietrza. Podczas jej ostatniego, piątego spotkania, które odbyło się 24-25 stycznia 2012 r. w Pradze, omawiano m.in. kwestie dotyczące finansowania działań z zakresu ochrony powietrza w rejonie przygranicznym.

Kolejnym podjętym tematem były planowane inwestycje po obu stronach granicy i ich wpływ na środowisko (m.in. planowany po stronie czeskiej zbiornik Nowe Herminovy, regulacja Opavy i powiązane z tym działania). Uczestnicy spotkania omówili także aktualny stan prac nad projektem polsko-czeskich uzgodnień o charakterze organizacyjno – technicznym, dotyczących postępowań w sprawach ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Wypracowane wspólnie ww. uzgodnienia mają usprawnić prowadzenie tych postępowań do momentu zawarcia międzyrządowej polsko-czeskiej umowy o realizacji Konwencji z Espoo, która regulowałaby procedury oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Źródło: mos.gov.pl