Przewiduje ona m.in. obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów. Jest to istotne w kontekście ubiegania się o fundusze UE na gospodarkę odpadami z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Ustawa przewiduje, że finansowane ze środków europejskich lub krajowych będą mogły być te inwestycje w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi, które zostały ujęte w planach inwestycyjnych, uzupełniających wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plany inwestycyjne będą określać potrzebną infrastrukturę służącą do gospodarowania odpadami komunalnymi i remontowo–budowlanymi. Ich projekty mają być uzgadniane z Ministrem Środowiska. Mają one zawierać m.in. planowane inwestycje oraz szacunkowe koszty przedsięwzięć. Plany te będą załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Ponadto ustawa m.in. wprowadza definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ma to być spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 500 tys. osób. Do takiej spalarni będą mogły być także przywożone śmieci wytworzone w innych regionach.

Zgodnie z nowelizacją do 30 czerwca 2016 r. sejmiki województw będą miały obowiązek zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami, uwzględniając w nich plany inwestycyjne.

www.sejm.gov.pl